ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

ยุทธศาสตร์ในการนำ ททบ. ก้าวไปสู่สถานีโทรทัศน์สาธารณะเพื่อความมั่นคงของชาติ โดย พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผอ.ททบ. ในการพบปะสนทนาและมอบนโยบายการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเมื่อ 4 ต.ค. 53 มีดังนี้

1. การพัฒนาการจัดและการผลิต โดยการปรับระบบต่างๆเพื่อเอื้อต่อการทำงาน เช่น การปรับข่าวให้เกิดความน่าสนใจในทุกมิติ การปรับฉากให้ทันสมัยสอดรับกับเหตุการณ์ ผู้ประกาศข่าวต้องมีบุคลิกที่เป็นธรรมชาติ เนื้อหาข่าวต้องรวดเร็ว รอบด้าน ถูกต้อง สร้างสรรค์ และสนับสนุนกิจกรรมทหาร
2. การพัฒนาด้านการตลาด โดยจะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสู่ระบบดิจิตอล โดยการกำหนดแผนงานอย่างชัดเจนและกำหนดกรอบเวลาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขัน
4. การพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจขององค์กร โดยการเพิ่มเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในทุกระดับ ทุกสายงาน การจัดสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การจัดตั้ง Unit School เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างอุดมการณ์รักหวงแหนองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
256
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1104090

Facebook