ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

31 ต.ค.59 กองทัพบก ประกาศชายไทย ที่ทำการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 2/59เข้ารายงานตัว เพื่อเข้าประจำการ จำนวน 36,619 นาย เข้าประจำการหน่วยทหารทั่วประเทศ ติดตามกับ คุณเตือนใจ เหลี่ยมทอง 


30 ต.ค.59 ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ติดตามจากคุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


29 ต.ค.59 กองทัพบก ประสานความร่วมมือจัดตั้ง“ศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข” เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ที่เดินทางมาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม


28 ต.ค.59 งดข่าว ถ่ายทอด ทรท.

27 ต.ค.59 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว ที่ประชาชนจะได้รับทั้งความรู้และสัมผัสกับธรรมชาติ ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


26 ต.ค.59 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เดินหน้าโครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่เขตหนองจอก เพื่อคืนความสุขและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ติดตามกับ คุณปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


25 ต.ค.59 คสช.ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยในหลายพื้นที่ พร้อมประสานทุกส่วนเพิ่มมาตรฐานดูแลการสัญจรทางเรือช่วงน้ำหลาก ติดตามกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


24 ต.ค.59 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับมอบภารกิจสร้างสะพานแบรี่ หรือสะพานคนเดิน ข้ามคลองหลอด เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสัญจรเข้าไปยังพื้นที่ท้องสนามหลวงได้สะดวก อีกหนึ่งภารกิจทหาร ติดตามจากคุณเตือนใจ เหลี่ยมทอง


23 ต.ค.59 กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการป้องกันและปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจัง จนปัจจุบันสถานการณ์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ติดตามจากคุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง

 

22 ต.ค.59  กระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน ร่วมมือกันส่งเสริมการมีงานทำ ให้กับทหารกองประจำการ ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม 


21 ต.ค.59  กองพลทหารราบที่ 9 ดำเนินโครงการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ สนองตอบต่อนโยบายของกองทัพบกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนรอบค่าย ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


20 ต.ค.59  งดข่าว เนื่องจาก ถ่ายทอดสด ทรท.

19 ต.ค.59  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และฝ่ายพลเรือน ผนึกกำลังฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉินที่มีมาตรฐานสากล ติดตามกับคุณปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


18 ต.ค.59  งดข่าว เนื่องจาก ถ่ายทอดสด ทรท.

17 ต.ค.59  กองทัพร่วมกับทุกภาคส่วนช่วยน้ำท่วม 7 จังหวัดต่อเนื่อง พร้อมยืนยันจะดูแลเต็มที่จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย ติดตามกับ คุณ สุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


16 ต.ค.59  งดข่าว เนื่องจาก ถ่ายทอดสด ทรท.

15 ต.ค.59  งดข่าว เนื่องจาก ถ่ายทอดสด ทรท.


14 ต.ค.59  งดข่าว เนื่องจาก ถ่ายทอดสด ทรท.

13 ต.ค.59  ไปตะลุยค่ายทหาร ที่พิพิธภัณฑ์วีระไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


12 ต.ค.59  การฟื้นฟูพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน ถือเป็นความสำเร็จที่กองทัพร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนงานเพื่อปกป้องผืนป่า ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ควบคู่กับการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม  ติดตามกับ คุณปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


11 ต.ค.59  คสช.ยังทำงานร่วมทุกส่วน โดยใช้กฎหมายปกติเป็นหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด  ติดตามกับ   คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


10 ต.ค.59  กองพลทหารราบที่ 9   นำกำลังพลลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาอุทกภัย  ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามกับ คุณเตือนใจ เหลี่ยมทอง


09 ต.ค.59  คสช. เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ติดตามกับคุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


08 ต.ค.59  โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นอีกหน่วยหนึ่งของกองทัพในการสนับสนุนด้านการแพทย์ ที่เน้นการแพทย์แบบครบวงจร ในการดูแลทหารผ่านศึก และผู้ป่วยที่เป็นประชาชนทั่วไป ติดตามจากคุณปกรณ์ ทองสุขุม


07 ต.ค.59  กองบัญชาการกองทัพไทย จัดงานสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ครบ 1 รอบ 12 ปี ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


06 ต.ค.59  ทหารมาแล้ววันนี้ ไปเที่ยวค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


05 ต.ค.59  กองทัพภาคที่ 4 สานต่อโครงการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ นำเยาวชน จากโรงเรียน ใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมโครงการเยาวชนน้ำดี เพื่อร่วมสร้างอนาคตของประเทศในอนาคต ติดตามกับ คุณปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


04 ต.ค.59  กองทัพบกบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ หลังฝนตกหนัก ติดตามจากคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


03 ต.ค.59  การดูแลรั้วของชาติที่เสียสละปกป้องประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชน  โดยองค์การทหารผ่านศึก ได้ดำเนินการเป็นอย่างไร ติดตามกับ คุณปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


02 ต.ค.59  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทุกกองทัพภาค เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักอย่างเต็มที่ ติดตามในทหารมาแล้ว กับคุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


01 ต.ค.59  กองทัพบก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชาวชุมชนริมคลองตามนโยบายของรัฐบาล ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
98
เนื้อหา
242
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1033738

Facebook