ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

30 พ.ย.59 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการ “หลอมรวมใจคนไทยทั้งชาติ อุปสมบทภิกษุ สืบสานพระพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้” เพื่อแก้ปัญหา วัด สำนักสงฆ์ ที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา หรือพำนักอยู่ประจำ ติดตามกับคุณ ปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


29 พ.ย.59 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ มาทดลอง และพัฒนาหมู่บ้าน จนเป็นโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ โครงการดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูแหล่งน้ำของประชาชนได้อย่างไร ติดตามกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


28 พ.ย.59 กองทัพเรือ โดยโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ดำเนินโครงการ “ชุมพลทำดีตามรอยพ่อ”  มุ่งหวัง  เพื่อพัฒนาครอบครัว และสังคม ติดตามได้จากทหารมาแล้ววันนี้ กับคุณเตือนใจ เหลี่ยมทอง


27 พ.ย.59 ทหารหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ เดินหน้าช่วยเหลือชาวนา หลังเผชิญปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจทหาร ติดตามจากคุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


26 พ.ย.59 โครงการส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงแรงงานลงนามร่วมกัน เป็นหนึ่งโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม


25 พ.ย.59 กองทัพเรือเตรียมจัดงาน "มหกรรมทางเรือนานาชาติ" ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนในปี 2560 ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


24 พ.ย.59 กองทัพบกหนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของชาติ ได้จัดตั้งศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก พร้อมรับมือภัยคุกคาม ความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อเป็นหลักประกันในความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพ ติดตามจากคุณเหมือนฝัน คงศรี


23 พ.ย.59 กองทัพบกร่วมกับชาวบ้านและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด พร้อมใจ “ลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ให้เลือนหาย  ติดตามกับคุณ ปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


22 พ.ย.59 กองพันทหารราบที่ 2กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ดำเนินตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลใช้ในหน่วยทหาร โครงการนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกับ คุณณฐกฤตา สุวรรณหงส์


21 พ.ย.59 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งหวัง ผลิต  นักเรียนเตรียมทหาร ของกองทัพบก เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสถาบัน  เป็นทั้งคนเก่ง คนดี   และสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนได้  เมื่อจบการศึกษา เพื่อนำไปปฎิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ ต่างๆ ทั่วประเทศ  ติดตามได้จากทหารมาแล้ววันนี้


20 พ.ย.59 การดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง คือหลักสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้กับพสกนิกรของพระองค์หลายคนได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีส่วนราชการคอยให้ความช่วยเหลือส่งเสริม ติดตามกับ คุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


19 พ.ย.59 กองทัพบก จัดโครงการสนับสนุนข้าราชการ ครอบครัว และนักศึกษา-วิชาทหาร เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม


18 พ.ย.59 กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินโครงการนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


17 พ.ย.59 ทหารอากาศสิงคโปร์ช่วยทหารอากาศไทย กองบิน23 จับเคียวเกี่ยวข้าว ลงแขก ช่วยเหลือชาวนาที่ จ.อุดรธานี ติดตามได้ในทหารมาแล้ววันนี้ กับคุณเหมือนฝัน  คงศรี


16 พ.ย.59 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรม งานชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2559 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ติดตามกับคุณ ปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


15 พ.ย.59 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา น้อมนำแนวพระราชดำริจัดทำโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ 90 หมู่บ้าน ติดตามกับคุณณัฐกฤษตา สุวรรณหงส์


14 พ.ย.59 กองทัพเรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยเปิดจำหน่ายข้าวคุณภาพดีราคาถูกที่รับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อช่วยชาวนาตามนโยบายรัฐบาล ติตตามกับ คุณเตือนใจ เหลี่ยมทอง


13 พ.ย.59 โครงการที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือการช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านที่ห่างไกลตามโครงการหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อ อย่างที่บ้านหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ติดตามกับ คุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


12 พ.ย.59 กองทัพภาคที่ 4 รวมพลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร ในพื้นที่ จ .ยะลา ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ให้กับวัดและมัสยิด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามกับ คุณ ปกรณ์ ทองสุขุม


11 พ.ย.59 กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการพัฒนาสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


10 พ.ย.59 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน กว่า 8 แสนกล้า ตามนโยบายของกองทับบก นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ ได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ติดตามกับ คุณ เหมือนฝัน คงศรี


09 พ.ย.59 องค์การทหารผ่านศึก จัดโครงการอบรมสงเคราะห์ด้านอาชีพ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้จนประสบความสำเร็จ  ติดตามกับ คุณ   ปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


08 พ.ย.59 กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาโดยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอุลยเดช แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นปวช.และปวส.ติดตามรายละเอียดกับคุณณัฐกฤตา  สุวรรณหงส์


07 พ.ย.59 กองทัพบกเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวนา ในเรื่องราคาข้าวตกต่ำ ติดตามกับคุณเตือนใจ  เหลี่ยมทอง


06 พ.ย.59 ต้นแบบของนโยบายบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ล้วนดำเนินตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ซึ่งจวบจนปัจจุบันหลายพื้นที่ได้พลิกฟื้นชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร จากความลำบากยากแค้นให้กลับมามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมดังพระราชปณิธาน ติดตามกับ คุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


05 พ.ย.59 กองทัพยังเดินหน้าประสานความร่วมมือบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำงานพัฒนาลงพื้นที่ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ประชาชน หวังสร้างความสงบที่ยั่งยืนให้กลับมา ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม


04 พ.ย.59 กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ดำเนินโครงการอาชาบำบัด เพื่อบำบัดรักษาผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านต่าง ๆ ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


03 พ.ย.59 กองทัพบกผนึกกำลังภาคเอกชน ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุณเหมือนฝัน คงศรี


02 พ.ย.59 กองทัพบกได้ดำเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้มีความทันสมัยเทียบเท่านานาประเทศ พร้อมปรับเนื้อหาการจัดแสดงให้สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน  ติดตามได้ในทหารมาแล้วของคุณ ปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


01 พ.ย.59 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผนึกกำลังกับภาคประชาชนในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก ตามรอยพ่อของแผ่นดินปีที่ 4 เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
248
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1063655

Facebook