ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

31 ธ.ค.59 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอบรมการปฐมนิเทศนายทหาร   ชั้นนายพลของกองทัพไทยรุ่น 38 เพื่อพัฒนากำลังพลที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทัพไทยให้มีความรู้ความสามารถ ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


30 ธ.ค.59 การเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ของกองทัพบก มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง พร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามกับคุณปกรณ์  ทองสุขุม


29 ธ.ค.59 ความห่วงใยจากรัฐบาล และ คสช.โดยกองทัพ ยังคงส่งมอบความสุขให้ประชาชน ผ่านการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินช่วงเทศกาลปีใหม่ ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี


28 ธ.ค.59 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการเยาวชนไทยรู้รักสามัคคีดีเพื่อสร้างความปรองดองสมานนะฉันของคนในชาติรุ่นที่ 1ประจำปี 2560 โครงการดังกล่าวจะเป็นอย่างไร ติดตามกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


27 ธ.ค.59 กองทัพบกจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นอย่างไรติดตามจากทหารมาแล้วกับคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


26 ธ.ค.59 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งช่วง ที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องปฏิบัติภารกิจทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยพร้อมการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย


25 ธ.ค.59 กองทัพเรือ ต่อเรือตรวจการณ์ปืนลำแรก เพื่อใช้ในภารกิจการป้องกันรักษาอธิปไตยของชาติ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา


24 ธ.ค.59 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบินขึ้น-ลงทางดิ่งขนาดเล็กแบบหลายใบพัดเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศสร้างความยั่งยืนด้านความมั่นคงให้กับกองทัพ ติดตามใช่วงทหารมาแล้วกับคุณวิริยะ เจริญตรา


23 ธ.ค.59 กองทัพขานรับนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมปลูกฝังค่านิยมดีๆ ให้กับเด็กๆ ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า และจะต้องทำหน้าที่ดูแลประเทศชาติในอนาคต ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม


22 ธ.ค.59 ทหารมาแล้ววันนี้ พาไปตะลุยเที่ยวในเขตทหารที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เหมือนฝัน คงศรี รายงาน


21 ธ.ค.59 วันนี้พาไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไปที่ ค่ายนวมินทราชินีกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์จังหวัดชลบุรี ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


20 ธ.ค.59 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเร่งเข้าฟื้นฟูพร้อมทั้งตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนประชาชนจำนวนไม่น้อยโครงการนี้จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรติดตาม กับคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


19 ธ.ค.59 ช่วงทหารมาแล้ว ติดตามกับคุณณัฐพงศ์ รอดกันภัย


18 ธ.ค.59 กระทรวงกลาโหม เตรียมปฎิรูปการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมในระยะเวลา 10 ปีติดตามในรายงานพิเศษทหารมาแล้วกับคุณวิริยะ เจริญตรา


17 ธ.ค.59 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ดำเนินโครงการ รด.จิตสีขาว และโครงการหมู่บ้านศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามจากคุณวิริยะ เจริญตรา


16 ธ.ค.59 กระทรวงกลาโหม จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามกับคุณปกรณ์  ทองสุขุม


15 ธ.ค.59 ทหารมาแล้ววันนี้ ไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


14 ธ.ค.59 กองทัพร่วมกับทุกภาคส่วนช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมยืนยันจะดูแลเต็มที่จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย ติดตามกับ คุณ สุทธิวรรณ ช่วยบำรุง 


13 ธ.ค.59 คสช.ยังคงเดินหน้าดูแลความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนช่วยชาวนาเตรียมรับผลผลิตข้าวนาปี พร้อมช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด โครงการดังกล่าวจะช่วยประชาชนได้อย่างไรติดตามจากทหารมาแล้ว กับ คุณ ณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


12 ธ.ค.59 การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกองทัพบก ที่ดำเนินการนอกเหนือจากการรักษาความสงบในประเทศ ติดตามกับ คุณณัฐพงศ์ รอดกันภัย 


11 ธ.ค.59 กองทัพเรือ ดำเนินการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง เรือหลวงกระบี่ เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ติดตามจากคุณวิริยะ เจริญตรา


10 ธ.ค.59 กองทัพเรือมีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานในปี 2560 ติดตามในทหารมาแล้ว กับคุณวิริยะ เจริญตรา


09 ธ.ค.59 กองทัพไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานที่ดูแลด้านความมั่นคงของประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงภารกิจพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กองทัพจึงเป็นดั้งศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม


08 ธ.ค.59 วันนี้พาไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


07 ธ.ค.59 ในช่วงของทหารมาแล้ววันนี้ จะพาไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ที่ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


06 ธ.ค.59 ไม่มีข่าวเบรก 1100


05 ธ.ค.59 การตรวจสอบและปราบปรามเรือประมง ที่กระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายประมงของไทย ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทหารเรือ ที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามกับ คุณณัฐพงศ์ รอดกันภัย


04 ธ.ค.59 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เข้าช่วยขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องตามนโยบายรัฐบาล ติดตามจาก คุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


03 ธ.ค.59 เครื่องบิน AU-23 และเครื่องบิน BT-67 ของกองทัพอากาศหลายครั้งได้ถูกนำมาใช้ในภารกิจการทำฝนหลวงและดับไฟป่ คุณวิริยะ เจริญตรา รายงาน


02 ธ.ค.59  ไม่มีข่าวเบรก 1100

 

01 ธ.ค.59 6 ประเทศร่วมบูรณาการปฏิบัติตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
248
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1063655

Facebook