ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

28 ก.พ.60 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ร่วมแก้ปัญหาช้างป่ารุกที่ทำกินของประชาชนในอำเภอกุยบุรี  ติดตามกับคุณณัฐกฤตา  สุวรรณหงส์


27 ก.พ.60 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ได้จัดกิจกรรมสร้างพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครรักประเทศไทยขึ้น เพื่อตอบรับนโยบาย ติดตาม กับคุณ ณฐพงศ์ รอดกันภัย


26 ก.พ.60 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี เชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา


25 ก.พ.60 กองทัพบก เดินหน้าขุดและพัฒนาแหล่งน้ำอีก 921 แผนงานใน 75 จังหวัด เพื่อขยายพื้นที่กักเก็บน้ำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา


24 ก.พ.60 กองทัพ จัดการอบรมหลักสูตร ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง เพื่อสืบสานประราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ คุณปกรณ์  ทองสุขุม


23 ก.พ.60 วันนี้พาไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


22 ก.พ.60 วันนี้พาไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารที่อนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม จ.กาญจนบุรี ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


21 ก.พ.60 การก่อสร้างโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้กับประชาชน เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมการทหารช่าง ติดตามกับคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


20 ก.พ.60 การเดินหน้าพบปะและพูดคุยกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำในชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับชุมชนนั้นๆ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติ ติดตามกับคุณ ณฐพงศ์ รอดกันภัย


19 ก.พ.60 หน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้มีการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน เพื่อให้เป็นมีส่วนร่วมในการรับมือและยับยั้ง สถานการณ์การก่อเหตุร้ายในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามในช่วงทหารมาแล้วกับ คุณวิริยะเจริญตรา


18 ก.พ.60 กองทัพเรือจัดงานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี 2560 เพื่อให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้เข้าใจการทำงานของภาครัฐ  รู้รัก  สามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


17 ก.พ.60 คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อความสามัคคีปรองดอง เดินเครื่องเชิญนักการเมืองเข้าหารือ ถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างกัน ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม


16 ก.พ.60 ทุ่งลาดหญ้า  เป็นสถานที่รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงนำทัพปกป้องแผ่นดินไทยในศึกสงครามเก้าทัพ  ติดตามได้ในช่วงทหารมาแล้ว กับคุณเหมือนฝัน คงศรี


15 ก.พ.60 ทหารมาแล้ววันนี้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์มณทลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรีค่ะ


14 ก.พ.60 ช่วงนี้ไปติดตามความเป็นมาของการฝึกคอบร้าโกลด์ 2017
กับคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์13 ก.พ.60 การให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด กับเยาวชนได้รับรู้นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ประเทศไทยของเราปลอดภัยจากยาเสพติด ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย


12 ก.พ.60 การสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมการทหารช่างได้ตระหนักและน้อมนำมาปฏิบัติ ติดตามกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


11 ก.พ.60 กองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 17 โครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึกได้อย่างไร ติดตามจากทหารมาแล้วกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


10 ก.พ.60 กองทัพภาคที่ 1 เรียกประชุมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขหนี้สินชาวนาเป็นอย่างไร  ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม รายงาน


09 ก.พ.60 วันนี้ จะพาไปแนะนำสถานที่พระราชวังพญาไท กรุงเทพฯ ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี


08 ก.พ.60 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เป็นหน่วยเรือที่มีบทบาทและหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฏหมายต่าง ๆ ไปติดตามภารกิจของ นรข.กับ คุณวิริยะ เจริญตรา


07 ก.พ.60 กรมสารวัตรทหารเรือ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ นาวาโท ยุทธศักดิ์ กุลธนกีรติ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้พ้นขีดอันตราย ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


06 ก.พ.60 การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ริมคลองลาดพร้าวในเขตสายไหมถือเป็นนโยบายที่คสช.และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ขณะนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนติดตามได้ในรายงานพิเศษช่วงทหารมาแล้วกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

05 ก.พ.60 นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนพยาบาลและนักเรียนแพทย์ทหาร เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ยั่งยืน เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 3 สถาบัน ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา  


04 ก.พ.60 กองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน ยืนยันความพร้อมจะร่วมมือกันต่อสู้กับวิกฤตการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


03 ก.พ.60 กอ.รมน.เรียกประชุมองค์กรฝ่ายบริหารทั้ง 77 จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆมีความสอดคล้องและสร้างเครือข่ายขอความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็ง ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม


02 ก.พ.60 วันนี้จะพาไปรู้จักอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิต กรุงเทพ   ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


01 ก.พ.60 กองทัพบกเร่งพัฒนากำลังพลของกองทัพให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอเพื่อป้องกันภัยคุกคาม การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยปกป้องประเทศจากการคุกคามในรูปแบบต่างๆได้อย่างไร ติดตามกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
252
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1092505

Facebook