ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

31 มี.ค.60 กองทัพเรือ เปิดค่าย"ผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ สร้างสัมพันธ์เพื่อนทั่วประเทศ" มุ่งหวังปลูกฝังความรักความสามัคคี่ให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่ ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

30 มี.ค.60

 

29 มี.ค.60 กองทัพบกยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งการสร้างแนวกันไฟเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ราษฏร 2 ประเทศพร้อมใจลงมือทำ ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

28 มี.ค.60 คสช.เดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องให้ยุติอย่างเรียบร้อย ทั้งควบคุมไฟป่า หมอกควัน เตรียมรับมือภัยแล้ง จัดระเบียบที่สาธารณะ เป็นอย่างไร ติดตามกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

27 มี.ค.60 ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจไปรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ติดตามกับ คุณณฐพงษ์ รอดกันภัย

 

 

26 มี.ค.60 กองทัพบก โดยกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ พร้อมสนับสนุน รัฐบาลปฏิรูปประเทศ ให้การทำงานเดินหน้าตามโรดแมปต่อไปได้ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

25 มี.ค.60 กองทัพเตรียมตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ ทหารกองประจำการ ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายนนี้ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

24 มี.ค.60 กองทัพบก ส่งทหารช่างเข้าสนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุก และยึดคืน ก่อนนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรรมใช้ทำกิน มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ให้เกษตรกร ติดตามจากคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

23 มี.ค.60 กองทัพบก ยังเดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าต้นน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ติดตามจากคุณเหมือนฝัน คงศรี

22 มี.ค.60 กระทรวงกลาโหมร่วมกับกองทัพอากาศได้ดำเนินการตามโครงการของรัฐบาลในการจัดสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.สุราษฏร์ธานี ติดตามกับคุณ เหมือนฝัน คงศรี

 

21 มี.ค.60 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก พร้อมจัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชนรับมือกับพายุฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมนี้ ติดตามกับคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

20 มี.ค.60 กองทัพอากาศเตรียมปฏิบัติภารกิจฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ  ติดตามกับคุณ ณัฐพงศ์ รอดกันภัย

 

19 มี.ค.60 กองทัพบกดำเนินโครงการ "ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6" เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนชาวไทยให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

18 มี.ค.60 กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตแห่งแรก เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ติดตามจาก คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

17 มี.ค.60 ศูนย์ฝึก รด. ทั่วประเทศ เตรียมนำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการทำสมาธิ บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสร้างคุณธรรมและนำความรู้ที่ได้ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ติดตามกับคุณ ปกรณ์ ทองสุขุม

 

16 มี.ค.60

 

15 มี.ค.60 สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้ทหารต้องเปิดแนวรบ รับมือภัยแล้ง ช่วยเหลือประชาชน วันนี้มีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ จะเป็นอย่างไร ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

14 มี.ค.60 กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ส่งมอบบ้านที่ซ่อมสร้างแล้วเสร็จ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพร ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

13 มี.ค.60 ภารกิจการซ้อมและการฝึกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ ที่ผู้บัญชาการกองทัพบกได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารทุกหน่วยมีความพร้อมตลอดเวลา ติดตามกับ คุณณัฐพงศ์ รอดกันภัย

 

12 มี.ค.60 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เร่งดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนรัฐบาลสร้างบรรยากาศของความสงบเรียบร้อย ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


11 มี.ค.60 กองทัพภาคที่ 1 จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้โดยเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามรายละเอียดกับณัฐกฤตา สุวรรณหงส์ 


10 มี.ค.60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการปลูกป่าพัฒนาแหล่งน้ำเกษตรมือใหม่ไผ่ออมทรัพย์เพื่อเพิ่มพูนปริมาณป่าสีเขียวและอนุรักษ์แหล่งน้ำตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไปติดตาม ปกรณ์ ทองสุขุม รายงาน


09 มี.ค.60 6 หน่วยงานจับมือเดินหน้าโครงการราษฎร์ รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี 2560 พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี


08 มี.ค.60 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 กองกำลังเทพสตรี จัดโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" และ"โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ติดตามกับ คุณณัฐกฤษตา สุวรรณหงส์


07 มี.ค.60 กองทัพบกเร่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคใต้  หลังจากอุทกภัยเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ โดยจัดทำโครงการ " กองทัพภาคที่ 4 ซ่อมและสร้างบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ติดตามกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


06 มี.ค.60 การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกองทัพบกที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรหลุดพ้นจากสถานะหนี้ต่างๆ ติดตามกับ คุณณัฐพงศ์ รอดกันภัย 


05 มี.ค.60 การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกองทัพเรือ วันนี้จะไปทำความรู้จักกับศักยภาพของเรือหลวงอ่างทอง ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา


04 มี.ค.60 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการเนกขัมมบารมี  (  เนก-ขำ-มะ-บา-ระ-มี  )เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามกับวิริยะ เจริญตรา 


03 มี.ค.60 กอ.รมน.ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างความปรองดองในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ติดตามจากคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

02 มี.ค.60 วันนี้พาไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี  ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


01 มี.ค.60 กองทัพเรือบรรจุเฮลิคอปเตอร์แบบEC645T2เข้าประจำการณ์ในกองทัพเรือ ติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุณวิริยะ เจริญตรา

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
252
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1092524

Facebook