ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

30เม.ย.60 กองทัพบก โดยกองพลทหารราบที่ 9 เข้าแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งกว่า 30 ล้านครัวเรือน ที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

29เม.ย.60 กองทัพบก โดยกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ดำเนินโครงการ "บึงกุ่มงาม ลำรางสวย" นำร่องแขวงคลองกุ่มปลอดผักตบชวา ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

28เม.ย.60 กองทัพเรือ จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์-จิตอาสา เพื่อให้เยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความรักความสามามัคคี พร้อมส่เสริมให้มีการเผยแพร่และใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ติดตามรายงานจากคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

27เม.ย.60 ช่วงนี้ไปรู้จักพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร ตั้งอยู่ที่กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม5 สะพานแดง กรุงเทพมหานคร อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหาร ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

26เม.ย.60 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มอบหมายให้กองทัพเรือจัดสร้างเชือกสำหรับฉุดชักราชรถในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

25เม.ย.60 การฝึกเฉพาะกิจประจำปี เป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนายกระดับการฝึกกองทัพบกให้สูงขึ้น เพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต ติดตามจากคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

24เม.ย.60 หลังจากประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ขณะนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็ได้เตรียมช่วยเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของรัฐธรรมนุญฉบับนี้แล้ว ติดตามกับคุณณฐพงษ์ รอดกันภัย

 

23เม.ย.60 กองทัพบก จัดการอบรมการบุรณาการและพัฒนางาน IO ของ ทบ.เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

22เม.ย.60 กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง เข้าร่วมสนับสนุนสำนักงานปฏิรูปที่เดิน เพื่อเกษตรกรรม พัฒนาที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุก และยึดคืนเตรียมนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรใช้ทำกิน ติดตามกับคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

21เม.ย.60 กองทัพเรือจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว โดยมีประชาชนไทยพุทธและไทยมุสลิม ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติ ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

20เม.ย.60 โครงการอาชาบำบัดภาคเหนือ ค่ายตากสิน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีภารกิจหลักผลิตสัตว์ทางทหาร เพื่อสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก ในการช่วยเหลือบำบัดรักษาผู้่บกพร่องทางพัฒนาการด้านต่าง ๆ ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

19เม.ย.60 โครงการธรรมะสัญจร โดยคณะสงฆ์ ทหาร ชาวบ้านร่วมกันเข้าวัดฟังธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

18เม.ย.60 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดการฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

17เม.ย.60 ในช่วงหน้าแล้งนี้ พื้นที่ภาคเหนือมักจะเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าอยู่เป็นประจำ ทำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งหามาตราการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

16เม.ย.60 กองทัพเรือ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผุ้บริหารกองทัพเรือประจำปี 2560 เพื่อสร้างมวลชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือน ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

15เม.ย.60 กองทัพบกโดยกรมทหารราบที่ 25 ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการคนไทย ไม่ทิ้งกัน "กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล" ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

14เม.ย.60 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมผลักดันนโยบายการลดจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ติดตามรายงานจากคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

13เม.ย.60 ทหารภาคเหนือเดินตามรอยเท้าพ่อ สร้างแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

12เม.ย.60 กองทัพบกโดยทหารช่าง สนับสนุนสำนันกงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกและยึดคืนเพื่อเป็นการเตรียมนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรใช้ทำกิน ติดตามกับคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

11เม.ย.60 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และความชำนาญจากการฝึกในภาคปกติ ติดตามจากคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

10เม.ย.60 การช่วยเพิ่มโอกาสทางสังคมให้กับเด็กกำพร้า เด็กพิการและเด็กผู้ด้อยโอกาสนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพเรือได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังเพื่อเติมรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

09เม.ย.60 กองทัพบก จัดโครงการค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ยุวชนคนดีมีคุณธรรม  น้อมนำคำสอนพ่อ" เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยมีความรัก ความสามัคคี และหวงแหนแผ่นดิน ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

08เม.ย.60 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเครือข่ายกิจการมวลชน เพื่อเสริมสร้างเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบบรูณาการประชารัฐ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

07เม.ย.60 โครงการ"Army Summer Caamp ต้นกล้าคุณธรรม" ในปีนี้จัดขึ้นภายใตกรอบแนวคิด น้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เยาวชนรับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ดำเนินการอย่างไร ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

06เม.ย.60 กองทัพอากาศ โดยกองบิน 46 จัดโครงการอบรมเยาวชนป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำในฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นฐานและการเอาตัวรอดจากการเล่นน้ำและอาจจมน้ำเสียชีวิต ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

 

05 เม.ย.60 กองทัพอากาศจัดการประชุมสัมมนาปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับกำลังพลอย่างไร ติดตามกับคุณ ณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

04 เม.ย.60 คสช.เดินหน้าเร่งจัดระเบียบที่สาธารณะ ย้ำจะหนุนทุกส่วนบังคับใช้กฏหมายเพื่อพัฒนาและสร้างให้สังคมปลอดภัย โดยนโยบายดังกล่าว จะช่วยลดความแออัดให้ประชาชนได้ ติดตามกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

03 เม.ย.60 ในวันที่ 5 เมษายนนี้จะเป็นวันสุดท้าย ของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ ในส่วนของภูมิภาคแล้ว ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ก็ได้ทำการเปิดเวทีรับความคิดเห็นจนเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามได้ในทหารมาแล้ว กับคุณณฐพงษ์ รอดกันภัย

 

02 เม.ย.60 กระทรวงกลาโหม จัดทำแผนผนึกกำลังและทรัพยากร เพื่อสนับสนุนแผนป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ตามภารกิจความมั่นคงที่ได้รบมอบหมายจากรัฐบาลติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

01 เม.ย.60 การลักลอบนำเข้ายาเสพติดปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนเส้นทางการนำเข้ามาในประเทศ เจ้าหน้าที่ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง มีวิธีรับมือในเรื่องดังกล่าวอย่างไร ไปติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
252
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1092568

Facebook