ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

31 พ.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลังของค่ายทหารแบบยุโรปแห่งแรกของกองทัพบก ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

30 พ.ค.60 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดปทุมธานี ร่วมตรวจพื้นที่รอบคันกั้นน้ำริมเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลพี่น้องประชาชนช่วงฤดูฝน ติดตามรายงานจากคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

29 พ.ค.60 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยังคงเดินหน้าเร่งแก้ไขการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยได้ทำการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการหวงแหนป่าให้คนในพื้นที่ ติดตามกับคุณณัฐพงษ์รอดกันภัย

 

28 พ.ค.60 กองทัพเรือส่งยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

27 พ.ค.60 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าดำเนินโครงการสร้างฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตา

 

26 พ.ค.60 กองทัพบกช่วยเหลือกำลังพลภายใต้โครงการจ้างงานคนพิการทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการตอบแทนที่เคยปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยความเสียสละเสมอมา ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

25 พ.ค.60 วันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนั่นคือพระราชวังพญาไทกรุงเทพฯ ติดตามกับคุณเหมือนฝันคงศรี

 

24 พ.ค.60 กองทัพบกบูรณาการรวมหน่วยงานเตรียมรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงตามข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีติดตามได้ในช่วทหารมาแล้วกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

23 พ.ค.60 ทหารนอกจากจะมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติแล้วปัจจุบันยังต้องฝึกการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ติดตามกับคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

22พ.ค.60 กองทัพบกเร่งช่วยส่งเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ต่าง  ๆ ทั่วประเทศทำการช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่เสียหายจากวาตภัยใน 31 จังหวัด ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

21พ.ค.60 กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตา

 

20 พ.ค.60 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ยังคงเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ติดตามจากช่วงทหารมาแล้วกับคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

19 พ.ค.60 กอ.รมน.จัดกิจกรรมปลูกป่าพร้อมกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรป่าไม้เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน ติดตามกับคุณปรกรณ์ ทองสุขุม

 

18 พ.ค.60 ทหารมาแล้ววันนี้ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ กับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

17 พ.ค.60 ข่าวทหารมาแล้ววันนี้ ไปรู้จักกับภารกิจปิดทองหลังพระของกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

16 พ.ค.60 กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สนองแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

15 พ.ค.60 การช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและทำให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการกำจัดผักตบชวานั้น ก็ถือเป็นอีกเรื่องที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกองทัพบกยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

14 พ.ค.60 มณฑลทหารบกที่ 27 จัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมจริยธรรม "เยาวชนคนดีมีคุณธรรมน้อมนำคำสอนพ่อ" เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้เยาวชน ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

13 พ.ค.60 กองทัพบกโดยกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงกำลังร่วมกับศูนย์การทหารปืนใหญ่ยิงทดสอบอาวุธปืนใหญ่ตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

12 พ.ค.60 ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางไซเบอร์ ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

11 พ.ค.60  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยดำเนินการ มีความคืบหน้าอย่างไรติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

10 พ.ค.60 กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกส่งทหารเข้าซ่อมแซมบ้านประชาชนที่เสียหายจากวาตภัยใน 31 จังหวัดติดตามจากคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

09 พ.ค.60 กองทัพเรือจัดการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2560 ติดตาม จากคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

08 พ.ค.60 กองทัพภาคที่ 2 เร่งเสนอนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องประสบกับภัยแล้ง ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

07 พ.ค.60 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 25 จัดสร้างฝายต้นลำธาร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนบริเวณห้วยตาดเซา อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

06 พ.ค.60 กองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินกริพเพนเข้าร่วมงานนิทรรศกาล Langawi Internationl Maritime and Aerospace 2017 (LIMA17) ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

05 พ.ค.60 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสนับสนุนให้กลุ่มมวลชนภาคีมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนไทยในชาติพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้สังคมเกิดความมั่นคงและสงบสุข ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

04 พ.ค.60 สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกบางปูจังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำติดตามจากคุณเหมือนฝันคงศรี

 

03 พ.ค.60 กองทัพบกโดยสมาคมแม่บ้านทหารบก จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีความต้องการพิเศษ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบกติดตามคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงษ์

 

02 พ.ค.60 การฝึกกำลังพลของกองทัพบก ในแต่ละช่วงเวลา และตามลำดับชั้นตามแผนป้องกันประเทศ เป็นเรื่องที่กองทัพให้ความสำคัญอย่างมาก ติดตามกับคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

01 พ.ค.60 วันนี้เป็นวันแรก ที่ผู้ถูกคัดเลือกเป้นทหารกองประจำการ จะต้องเข้าประจำการในผลัดที่ 1 ตามหน่วยต่าง ๆ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทำการดูแลทหารอย่างดี ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
256
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1104040

Facebook