ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

30ก.ค.60 ภารกิจของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักมนุษยธรรมกันเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญ ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา 

 

29ก.ค.60  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สถาบันหลักที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่าให้มีความรู้พื้นฐานตามสาขาวิชาชีพทหารเรือ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

28ก.ค.60  กองทัพอากาศจัดแสดงนิทรรศการ "กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา" โดยรวบรวมผลงานการนำศาสตร์พระราชา ที่ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานในกองทัพ และสนับสนุนเกษตรกร เครือข่ายชุมชนจนประสบผลเป็นรูปธรรม ติดตามได้จาก คุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

27ก.ค.60 กองทัพอากาศพร้อมรับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการบินของ USAPในพื้นที่ความรับผิดชอบ ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

26ก.ค.60 การบูรนาการความร่วมมือของครู อบต.และภาคเอกชนร่วมกันสร้างบ้านพลังสามัคคีสร้างความดีถวายแผ่นดินพ่อ ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

25ก.ค.60 ป่าคําชะโนดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงต้องเข้าจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน ติดตามกับคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

24ก.ค.60 กรมอู่ทหารเรือร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ในการวางแผนการติดตั้งเรือผลักดันน้ำ เพื่อรองรับปัญหาอุทกภัย ติตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

23ก.ค.60 กองทัพเรือ พัฒนาขีดความสามารถด้านการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและลดภาระการนำเข้าจากต่างประเทศ ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

22ก.ค.60 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จัดอบรมให้ความรู้กับบุคคลากร ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

21ก.ค.60 กอ.รมน. จัดเวทีสาธารณะ เพื่อชี้แจงแบบร่างสัญญาประชาคม และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มประชาชน และพรรคการเมือง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้สัญญาประชาคมที่จะประกาศใช้ เป็นที่ยอมรับและคลอบคลุมทุกมุมมองแนวคิด ของประชาชน คุณ ปกรณ์ ทองสุขุม

 

20ก.ค.60 ทหารมาแล้ววันนี้ ไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

19ก.ค.60 กองทัพอากาศมอบถังเก็บน้ำในโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

 

18ก.ค.60 รัฐบาล โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพสำหรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน นำมาซึ่งความสงบสุขของบ้านเมือง ติดตามกับคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

 

17ก.ค.60 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ จัดกิจกรรมเก็บขยะ ณ ชายหาดบางเสร่ เพื่อให้ชายหาดมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

 

16ก.ค.60 คณะนักเรียนทหารสหรัฐอเมริกาศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในชนบทของไทย ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

 

15ก.ค.60 การปฏิบัติงานของกองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า ในการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายบริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนม่าร์เป็นอย่างไรติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา 

 

 

14ก.ค.60  การจัดกิจกรรม กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชาเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพอากาศ ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

 

13ก.ค.60  วันนี้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ค่ายฝึกวิชานักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

 

12ก.ค.60  กองทัพอากาศเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเน้นป้องกันปราบปรามสกัดกั้นและบำรุงฟื้นฟู ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

 

11ก.ค.60  การจัดประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่25 เพื่อแก้ปัญหาแรงงานและความมั่นคงตามแนวชายแดน เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่กองทัพบกให้ความสำคัญ ติดตามจากคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

10ก.ค.60  กองทัพบกยังคงเดินหน้าตามโครงการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว โดยเน้นทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐ ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

09ก.ค.60  สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จัดโครงการ”จิตสำนึกรักเมืองไทย” ปีที่ 9 เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงของชาติ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

08ก.ค.60  โรงเรียนจ่าอากาศ ได้รับรางวัลเกียรติคุณสถาบันการศึกษาส่งเสริมการบูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดีเด่นในงานอเมซิ่งไทยแลนด์ ดอร์ทมุนด์ 2017 ประเทศเยอรมนี ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

07ก.ค.60  โครงการผลิตน้ำประปาชุมชนเพื่อช่วยเหลือประชากรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศให้ความสำคัญ ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

06ก.ค.60  ช่วงทหารมาแล้ววันนี้ ไปรู้จักอนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม ที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

05ก.ค.60  กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่สาม ยังคงเดินหน้าพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ติดตามได้ในทหารมาแล้ว กับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

04ก.ค.60 การจัดระเบียบและขึ้นทะเบียนเรือ เพื่อควบคุมการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการลักลอบการกระทำผิดทุกรูปแบบ เป็นอีกหนึ่งภารกิจของหน่วยเรือรักษาความสงบตามลำน้ำโขง ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

03ก.ค.60 กองทัพเรือร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ผ่านมา โดยเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบประชารัฐเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับประชาชน ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

02ก.ค.60 กองพลทหารราบที่ 15 จัดหน่วยทหารขนาดเล็ก เสริมภารกิจป้องกันชายแดนสกัดกั้นผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบข้ามแดนติดตามขอบคุณวิริยะ เจริญตา

 

 

01ก.ค.60 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลพบุรี ดำเนินการซ่อมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

 

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
252
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1092548

Facebook