ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

30 ก.ย.60 กองทัพเรือกอบพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับผู้ให้การสนับสนุนกองทัพเรือหรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

 

29 ก.ย.60 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปลงสภาพอากาศซึ่งใช้ในการทำฝนหลวง รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามครับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

 

28 ก.ย.60 เขตทหารเชิญชวนนักท่องเที่ยว ไปที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

 

27 ก.ย.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ  เชิญชวนนักท่องเที่ยว ไปศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทามจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามกับคุณเหมือนฝัน  คงศรี

 

 

26 ก.ย.60 กระทรวงกลาโหมจัดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี 9 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ติดตามกับคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

 

25 ก.ย.60 กองทัพบกยังคงสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา ติดตามกับ ณฐพงษ์ รอดกันภัย

 

 

 

24 ก.ย.60 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรร่วมกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ สานพลังประชารัฐ ร่วมกันกำจัดวัชพืชผักตบชวา ในแม่น้ำพิจิตรเพื่อเปิดทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนติดตามขอบคุณวิริยะ เจริญตา

   

 

23 ก.ย.60 มณฑลทหารบกที่ 45 สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 2 หลังในโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันตามนโยบายของกองทัพบก ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตา

   

 

22 ก.ย.60 สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารจัดงานวันครูปัญญานักรบไทยสื่อกลางความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการทหาร ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

   

 

21 ก.ย.60 กองทัพบกไทย-สหรัฐ ร่วมฝึกผสมภายใต้รหัสหนุมานการ์เดียน 2017 นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจ ที่กองทัพให้ความสำคัญ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

 

20 ก.ย.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

 

19 ก.ย.60 กองทัพบก เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมกันเป็นเครือข่ายและปลุกจิตสำนึก ความรักและสามัคคี ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 6 ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

 

18 ก.ย.60 กองทัพภาคที่ 4 ยังคงดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามศาสตร์พระราชาผ่านโครงการสร้างฝายมีชีวิต  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

 

 

17 ก.ย.60 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์และกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่สะสมหนาแน่นกว่า 10 ปีที่หน้าประตูระบายน้ำคลองมะแพลบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางระบายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตา

 

16 ก.ย.60 โครงการ กร.ทบ.ร่วมใจฟื้นฟูกำแพงธรรมชาติให้ป่าชายเลน เป็นโครงการของกรมกิจการพลเรือนทหารบกที่กองทัพบกให้ความสำคัญ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตา 

 

15 ก.ย.60 กองทัพเรือส่งเสริมให้กำลังพล ตระหนักถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

14 ก.ย.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปทดสอบความเป็นผู้นำทางทหารที่ค่ายสีหราชเดโชชัย จ.ขอนแก่น ติดตามได้กับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

13 ก.ย.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปที่หอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.ขอนแก่น ติดตามได้กับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

12 ก.ย.60 กรมยุทธศึกษาทหารบก จัดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัย การทัพบก เพื่อให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่เรียนรู้ ไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงยั่งยืน ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

11 ก.ย.60 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกองทัพบก เร่งส่งเสริมนโยบายการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ติดตาม กับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

10 ก.ย.60 กองทัพบกไทย-สหรัฐ ร่วมฝึกผสมภายใต้รหัสหนุมานการ์เดียน 2017 นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจ ที่กองทัพให้ความสำคัญ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

9 ก.ย.60 กองทัพเรือจัดสร้างอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

8 ก.ย.60 ข้าราชการกองทัพอากาศ พร้อมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

7 ก.ย.60 กองทัพเรือจัดการแข่งขันเรือที่มีคามพร้อมสูงสุดของกองเรือยุทธการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

6 ก.ย.60 กองทัพเรือเปิดการฝึกอบรมนายทหารประจำตัวผู้บัญชาการทหารเรือต่างประเทศ และภริยา ในงานมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ และการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือAsean ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน  คงศรี

 

5 ก.ย.60 กองทัพบก มอบรางวัลแก่บุตรกำลังพล ที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามกับคุณพงษ์ระพี  ประพฤติดี

 

4 ก.ย.60  กองทัพบก จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนสถานตากอากาศบางปู เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพืั้นที่ดังกล่าว ติดตามกับคุณ ณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

3 ก.ย.60 กองทัพภาคที่ 4 ดำเนินโครงการพาคนกลับบ้าน ล่าสุดได้คืนคนดีสู่สังคมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 129 คน ติดตามจากคุณวิริยะ เจริญตรา

 

2 ก.ย.60 การฝึกร่วมผสมภายใต้รหัสหนุมานการ์เดียน2017 ระหว่างกองทัพบกไทย-สหรัฐ เป็นอีกภารกิจที่สำคัญที่กองทัพให้ความสำคัญ ติดตามกับคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

1 ก.ย.60 กองทัพบก จัดกิจกรรม แจกพันธุ์กล้าไม้ต้นดอกดาวเรือง ให้กับประชาชน พร้อมส่งเสริมให้มีการปลูกและดูแล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามจากคุณปกรณ์ ทองสุขุม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
256
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1104054

Facebook