ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

Radio News Online

ประวัติศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

   ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก จัดตั้งขึ้นตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๔/๔๖ โดยพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๔๖ มีมติให้ ทบ. โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและส่วนผลิตรายการและข่าว ฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกดำเนินการผลิตรายการและเสนอข่าวด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๐ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๕-๒๖

         ที่ผ่านมาการนำเสนอข่าวต้นชั่วโมงของสถานีวิทยุ ในเครือข่ายกองทัพบกบริษัทแปซิฟิกคอปเปอเรชั่น เป็นผู้ดำเนินการมาตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๓๖ ในเบื้องต้นไม่มีโฆษณา โดยจะทำข่าวออกอากาศทุกต้นชั่วโมง ความยาว ๔ นาที อีก ๑ นาทีให้สถานีโฆษณาได้ แต่หลังจากมีค่าลงทุนและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทางบริษัทฯ แปซิฟิกฯเสนอ ทบ.ขออนุมัติทำข่าว ๔ นาที เพื่อที่อีก ๑ นาทีขอเป็นสปอตโฆษณา ทบ. จึงอนุมัติให้บริษัทแปซิฟิกฯ เพิ่มเวลาได้เพียง ๓๐ วินาที ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวกองทัพบกตระหนักดีว่าบริษัทแปซิฟิกฯได้ผลิตและเสนอข่าว สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กองทัพบกมากมาย ประกอบกับทางกองทัพบกได้สงวนสิทธิ์การยกเลิกให้บริษัทแปซิฟิกผลิตข่าวให้ สถานีวิทยุในเครือกองทัพบก หากกองทัพสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการทำ ข่าวและพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง ดังนั้น เมื่อ ๑๗ พ.ย.๒๕๔๖ ทบ.จึงมีมติให้ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกดำเนินการทำข่าวและผลิตข่าวต้นชั่วโมง ในนาม ทบ.เพื่อให้ออกอากาศได้ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๔๗ เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.ขณะที่ส่วนผลิตรายการและข่าว ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจะผลิตรายการให้สถานีวิทยุเครือ ข่ายกองทัพบก วันละ ๔ - ๖ ชั่วโมง

         ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก จัดตั้งขึ้นตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๔/๔๖ มีพลเอกปรีชา เปรมาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้รับภารกิจจาก ที่ประชุม สั่งการให้ฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี พันเอกดนัย กฤตเมธาวี เป็นหัวหน้าฝ่าย รับภาระกิจหลักในการติดตามทำข่าวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเกาะติดสถานการณ์ข่าวด่วนที่เกิดขึ้น นำเสนอทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และรับหน้าที่นำเสนอข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก อีกรูปแบบ หนึ่ง เป็นการเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการทำข่าวของ ททบ.อีกทางหนึ่ง ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกจึงเกิดขึ้น ภายใต้คำขวัญ " วิทยุเพื่อปวงชน " มี นาย กฤษณะ กาญจนมุสิก เป็นหัวหน้าศูนย์คนแรก และมี นางสาวนภัสวันต์ กังวารจิตต์ เป็นบรรณาธิการบริหาร ดำเนินการเปิดสัญญาณครั้งแรก ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เริ่มออกอากาศ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. ใช้ ททบ.เป็นที่ตั้ง ส่งสัญญาณเสียงผ่านระบบไฟเปอร์ออฟติกไปยังสถานีวิทยุ จส.๒ เอฟ.เอ็ม.๑๐๓ เมกกะเฮทธิ์ กรมการทหารสื่อสารสะพานแดง เพื่อส่งสัญญาณดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกทั้ง ๑๒๗ สถานีทั่วประเทศ ทั้งนี้การเสนอ ข่าวต้นชั่วโมงในความรับผิดชอบของฝ่ายข่าว ททบ. จะสามารถเสนอข่าวได้เต็มเวลา ๔ นาที ส่วนอีก ๑ นาที ได้ให้สัมปทานบริษัทเอกชนซื้อเวลาโฆษณา ส่วนการจัดการสร้างศูนย์ข่าว วิทยุกองทัพบก ใช้สถานที่บริเวณ ชั้น ๓ ตึก ททบ. ( แล้วเสร็จ มี.ค.๔๗ ) ใช้วงเงินการจัดตั้งจำนวน ๓ ล้านบาท แยกเป็นจัดตั้งสร้างห้องควบคุม ๒.๔ ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในการแปลงสัญญาณของ ทน.ททบ. ๓.๕ แสนบาท อุปกรณ์พื้นฐานของการปฏิบัติงานข่าว อีก ๒.๔ แสนบาท ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกแห่งใหม่ได้เริ่มออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๔๗ เป็นต้นมา ในด้านการนำเสนอข่าว กองทัพบกยังมีความมุ่งหมายที่จะให้ศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.แห่งนี้เป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานของกองทัพ เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์กรณีฉุกเฉินต่างๆ ที่กองทัพบกมีบทบาทได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ด้วย ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก ภายใต้คำขวัญ "วิทยุเพื่อปวงชน" โดยการบริหารงานของฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สมตามที่กองทัพบกมอบหมาย และให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนตลอดไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้